- Stars & Cars

Contact

Hier vindt je contactgegevens van de Stars & Cars Rally.
De Stars & Cars Rally is een initiatief van leden van
Vereniging het Verschil. Vereniging het Verschil is in het bezit van een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst.

VHV Stars & Cars Rally Commissie
(email = voornaam@starsandcars.nl)
  • Jeroen Bok (Sponsoring en Rally Coördinator)
  • Mark Boom (Financiën en Rally Coördinator)
  • Peter van den Hul (Locaties en sponsoring)
  • Daniëlle Kool (P.R., Pers en AV)
  • Ellen Lemmen (F&B)
  • Martine Goedegebuure (Algemene Zaken en Prijzen)

Pers & Mediazaken
Daniëlle Kool M: 06 5328 0069

Inschrijvingen en secretariaat
Anne-Brit Voorn: email

Goederen adres (materialen en goodiebag-items): T.a.v.: Stars & Cars Rally/ Martine Goedegebuure,  p/a Bos Nieuwerkerk; Hoogeveenenweg 5, 2913 LV Nieuwerkerk aan de IJssel.

Contractpartij 
De Stars & Cars Rally 2017 wordt georganiseerd vanuit Vereniging het Verschil, Nieuwe Schoolstraat 22 E, 2514 HZ  DEN HAAG

KvK-nummer 34313907
BTW-nummer NL819972010B01

(Anonieme) donaties
Vereniging het Verschil is in het bezit van een ANBI-status. Donaties zijn hierdooraftrekbaar va de inkomstenbelasting. (Anonieme) donaties kunnen worden overgemaakt naar ons bankrekeningnummer o.v.v. '(anonieme) donatie'. Ga voor meer informatie naar www.anbi.nl.
ALGEMEEN REGLEMENT
ALGEMEEN REGLEMENT
De Stars & Cars Rally is een autorally die door de Stars & Cars Rally Commissie (RC), onderdeel van Vereniging het Verschil, wordt georganiseerd, met als doel geld in te zamelen voor een goed doel.
1 DEFINITIE, ORGANISATIE
1.1 Stars & Cars Rally
De Stars & Cars Rally is een autorally die op 26 september 2009 plaatsvindt. Alle wetten en regels die gelden voor het verkeer op de openbare weg zijn op de deelnemers van toepassing, alsmede de regels die gelden op de gebruikte privé-terreinen, alsmede dit reglement alsmede de officiële bulletins die door de RC kunnen worden uitgegeven. Het klassement zal worden opgemaakt aan de hand van het door de deelnemers gevolgde instructies gevolgde route.
1.2 Reglement
Het definitieve reglement bestaat uit dit reglement, de officiële bulletins, de mededelingen die worden gedaan tijdens de rijders briefing, de mededelingen die staan vermeld op het RC Mededelingenbord en de instructies die staan op de controlekaart en het in het routeboek.
1.3 Stars & Cars Rally Commissie en Officials
Tot de organisatie behoren naast de leden van de RC de 'Officials' die zorg dragen voor een goed verloop van de rit.
2 ROUTE
2.1 Cours
De Stars & Cars Rally kan bestaan uit meerdere cours, bijvoorbeeld een avond, ochtend-en middagcours.
2.2 Etappes
Een cours bestaat uit één of meerdere etappes die op schematische wijze
staan weergegeven in het routeboek.
2.3 Routeboek
Het routeboek wordt kort voor de start van een cours aan de deelnemers uitgereikt. Het routeboek bevat alle informatie om de Stars & Cars Rally te kunnen rijden. Een aantal pagina’s van het routeboek wordt eventueel tijdens het verloop van de rit uitgereikt. Errata bij het routeboek kunnen worden uitgegeven bij uitreiking van het routeboek, bij de rijders briefing of gedurende de rally.
3 RALLY AUTO
3.1 Klassement
De Stars & Cars Rally Deelnemende auto's worden verdeeld in de volgende
klassementen:
- Toer klassement
- Sport klassement
3.2 Samenvoegen klassementen
De organisatie behoudt zich het recht voor om de klassementen samen
te voegen, dan wel nieuwe klassementen te creëren afhankelijk van het aantal inschrijvingen per klassement.
3.3 Rally autoAan de Stars & Cars Rally kan worden deelgenomen met alle auto’s die toegestaan zijn voor gebruik op de Nederlandse weg. Er wordt deelgenomen met de a uto waarmee is ingeschreven. Slechts in noodgevallen kan worden deelgenomen -uitsluitend na overleg met de organisatie - met een andere auto dan waarmee is ingeschreven.
3.4 Wettelijke eisen rally auto
Alle deelnemende auto's moeten voldoen aan de wettelijke eisen van het land waarin zij zijn geregistreerd.
3.5 Communicatieapparatuur
Het gebruik van mobiele telefoons en/of elk ander draadloos communicatiesysteem, anders dan in absolute noodgevallen, is de deelnemers niet toegestaan gedurende de rally.
3.6 Navigatieapparatuur
Het gebruik van elektronische positiebepalings- en navigatiesystemen, anders dan in absolute noodgevallen, is de deelnemers niet toegestaan gedurende
de rally.
4 INSCHRIJVINGEN
4.1 Equipe
Een équipe bestaat uit een rallyauto en twee personen; een rijder en een navigator.
4.2 Inschrijvingen equipes
Het minimum aantal équipes is 40, het maximum 120. De organisatie behoudt zich het recht voor de rally af te gelasten indien het minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. De organisatie houdt zich het recht voor van het maximum aantal deelnemende equipes af te wijken. Inschrijving geschiedt pas op het moment dat zowel het volledig ingevulde en ondertekende Stars & Cars Rally Inschrijvingsformulier alsmede de
betaling van het inschrijvingsgeld door de RC zijn ontvangen. Uiterlijk 2 dagen voor de datum van de rally ontvangt de equipe leider op zijn/haar
opgegeven adres het startbewijs met startnummer, het programma en overige relevanteinformatie.
4.3 Afwijzing equipe
De RC behoudt zich het recht voor om een inschrijving af te wijzen, schriftelijk, eventueel zonder opgaaf van redenen.
4.4 Terugbetaling inschrijfgeld, Annulering deelname
Terugbetaling van het volledige inschrijfgeld vindt plaats aan een équipe die door de organisatie is afgewezen. Terugbetaling van het inschrijfgeld minus euro 25,- vindt plaats indien het evenement op grond van art. 4.2 wordt afgelast. Annulering van deelname aan de rally kan uitsluitend per e-mail aan: info@starsandcars.nl. Bij annuleringen vóór 12 augustus 2009 wordt het gehele inschrijvingsgeld teruggestort. Bij annulering na deze datum tot uiterlijk 12 september 2009 wordt 50% van het inschrijvingsgeld teruggestort. Daarna wordt geen inschrijvingsgeld teruggestort.
5 VERLOOP VAN DE RIT
5.1 Communicatie met de RC
Gedurende het evenement kan de RC bereikt worden op de telefoonnummers dievermeld staan in het routeboek.
5.2 RC Mededelingenbord
Indien er gedurende de rally afwijkingen zijn op programma, routeboek of eerder verstrekte informatie aan deelnemers, wordt dit gemeld op het RC mededelingenbord. Dit bord bevindt zich in of naast de RC tent bij de start en
finish van iedere Cours. Vóór de start van iedere cours dienen de equipes kennis te nemen van al hetgeen op dit mededelingenbord staat vermeld.
5.3 Rijder, navigator en rally auto
Gedurende de gehele rit moeten rijder en navigator in de auto aanwezig zijn, behalve in de nabijheid van controles als de auto daar is geparkeerd. Deelnemers mogen niet van auto wisselen. Rijder en navigator mogen in dezelfde auto van functie wisselen. Hetmeenemen van passagiers is niet toegestaan, tenzij in noodgevallen of met toestemming van de RC. Het meenemen van passagiers moet altijd worden gemeld bij de RC.
5.4 Startnummer
Startnummers worden afgegeven naar binnenkomst van ingevuld
inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld. In principe wordt gestart op volgorde van startnummer, te beginnen bij startnummer 1. De equipe is zelf verantwoordelijk voor een tijdige aankomst bij de start. Er wordt gestart met een interval van 30 seconden.
5.5 Rallyschild of -sticker
Iedere equipe ontvangt van de RC voor de start twee rallyschilden of–stickers met hierop het startnummer. Deze dienen op de voor- en achterzijde van de auto te wordenbevestigd ter herkenning van de auto als deelnemer gedurende de rally.
5.6 Rijders briefing
Voorafgaand aan de start vindt de rijders briefing plaats. Tijdstip en plaats van deze briefing staan vermeld in het programma dat iedere equipe bij het startbewijs ontvangt. In deze briefing worden mededelingen gedaan die in het belang zijn voor een goed verloop van de rally. Deze mededelingen kunnen inhouden dat er uitzonderingen worden gemaakt op hetalgemeen reglement en/of de etappe instructies. Tevens kunnen errata bij het routeboek worden uitgereikt.Deelname aan deze briefing is verplicht voor de gehele equipe. De RC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die een equipe oploopt door het niet bijwonen van de rijders briefing. Indien er gedurende de rally extra briefings worden ingelast, wordt dit kenbaar gemaakt op het RC mededelingenbord.
5.7 Uitval
Een equipe die zich tijdens de rally terugtrekt of uitvalt, moet dit zo snel mogelijk melden bij de RC. Overtreding kan leiden tot uitsluiting.
5.8 Assistentie
Georganiseerde en/of gearrangeerde service en/of hulp bij pech, anders dan door de RC voorzien, is niet toegestaan. Hulp van de ANWB Wegenwacht/R
outeMobiel hoort bij de door de RC voorziene assistentie en is dus toegestaan.
6 CONTROLES
6.1 Controlekaart
Elke equipe krijgt een controlekaart. Hierop worden gegevens van de equipe gedurende de rally bijgehouden. Instructies over het invullen van de controlekaart staan vermeld op de controlekaart, in het routeboek of worden gemeld tijdens de rijders briefing.
6.1.1 Aanpassingen op controlekaart
Elke vorm van notities door de deelnemers op de controlekaart, of elke andere vorm van manipulatie, is niet toegestaan. Een gegeven op een controlekaart dat niet duidelijk leesbaar is, of waarmee is geknoeid, of onjuist is geplaatst, wordt geacht niet geplaatst te zijn.
6.1.2 Wijzigingen controlekaart
Wijzigingen en/of correcties op de controlekaart mogen alleen door de officials worden aangebracht en moeten zijn voorzien van de paraaf en/of het
stempel van die official.
6.1.3 Verantwoordelijkheid controlekaart
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op het juiste moment aanbieden van hun controlekaart aan de RC of officia ls. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor inlevering van de controlekaart aan het eind van een cours en/of rally bij de official(s) bij de finish.
6.2 Controlepost (CP)
Controleposten zijn locaties waar officials van de RC notaties uitvoeren/ stempels zetten op de controlekaarten. Deze controleposten moeten in de op de controlekaart vermelde volgorde worden aangedaan, en vanuit de voorgeschreven richting worden benaderd. Controleposten moeten worden aangedaan door de complete équipe (i.e. auto en twee deelnemers).
6.2.1 Locatie controleposten
De locatie van elke controlepost staat aangegeven in het routeb
oek, met uitzondering van de REF (Regelmatigheids Etappe Finish), de GCP (Geheime Controlepost). Controleposten staan alleen langs de juiste route. Controleposten staan rechts van de te rijden route, tenzij anders is aangegeven in het routeboek of anders is gemeld bij de rijders briefing. Controleposten kunnen zich ook bevinden in tankstations, cafés etc.,
waar de eigenaar/beheerder kan optreden als official.
6.2.2 Openingstijd controlepost
Controleposten zijn geopend vanaf 15 minuten voor de standaard doorkomsttijd van startnummer 1 tot 30 minuten na de standaard doorkomsttijd van equipe met het hoogste startnummer. Indien een controlepost is gesloten is deze niet meer als zodanig herkenbaar.
6.3 Onbemande Stempelposten (OSP)
Bij een onbemande stempelpost moeten de deelnemers zelf een stem
pel zetten op hun controlekaart in de daarvoor bestemde ruimte. Invullen dient te gebeuren van uiterst linksboven, horizontaal langs iedere regel naar beneden en eindigend rechtsonder.
Eventuele uitzonderingen worden gemeld tijdens de rijdersbriefing.
Deelnemers dienen alleen rekening te houden met stempelposten die zij aan hun rechterkant en op de juiste route passeren. Overige stempelposten
dienen genegeerd te worden. De eigenschappen waaraan een onbemande stempelpost te herkennen is, worden medegedeeld gedurende de rijders briefing.
6.4 Borden met letters
Langs de route kunnen door de RC borden met letters geplaatst zijn. De deelnemers dienen zelf de letters te noteren op hun controlekaart in de da
arvoor bestemde ruimte. Invullen dient te gebeuren van uiterst linksboven, horizontaal langs iedere regel naar beneden en eindigend rechtsonder. Eventuele uitzonderingen worden gemeld tijdens de rijdersbriefing.
Deelnemers dienen alleen rekening te houden met borden die zij aan hun rechterkant en op de juiste route passeren. Overige borden dienen genegeerd te worden. De eigenschappen waaraan een bord met een letter te herkennen is, worden medegedeeld gedurende de rijders briefing.
6.5 Tijd- en/of kilometerstandcontrole (TC)
Bij een tijd- en/of kilometerstandcontrole noteert een official op de controlekaart het tijdstip en/of de kilometerstand waarop de controlekaart wordt aangeboden (lees:overhandigd). De tijd wordt genoteerd in uren en minuten. Voorbeeld: Indien de controlekaart wordt aangeboden tussen 19.23.00 en 19.23.59 (H, MIN, SEC) dan wordt genoteerd 19.23. De klokken van de RC lopen synchroon met de telefonische tijdmelding van KPN Telecom (0900-8002) in uren, minuten en seconden. De klokken van de RC zijn
bij de tijdcontroles af te lezen door de deelnemers, teneinde het juiste moment van aanbieden van de controlekaart mogelijk te maken. De kilometerstand wordt genoteerd per honderd meter met afronding naar beneden.
6.6 Standaardtijd
De ideale tijd voor een équipe bij een tijdcontrole is de standaardtijd plus een aantal minuten gelijk aan het startnummer. Standaardtijden staan vermeld in het routeboek. Équipes moeten aan de hand van hun startnummer zelf hun ideale rijtijd berekenen. Afwijking van de ideale tijd geeft strafpunten. De maximaal toegestane tijdsoverschrijding bij een TC is 30 minuten (m.a.w. dit levert al het maximum aantal strafpunten op). Let op: de start- en eindtijd van iedere etappe staat dus vooraf vast. Als in het routeboek staat vermeld dat de standaard starttijd van etappe B om 10:00 uur is, betekent dit dat
equipe 24 om 10:12 uur dient te starten. Er wordt met een interval van 0,5 minuut gestart, dus startnummer 24 start 24 x 0,5 minuut = 12 minuten na 10:00 uur. Als de ideale rijtijd van de etappe 1:00 uur is, dient de equipe
om 11:12 het eindpunt van de etappe aan te doen. Indien de equipe te lang heeft gereden over etappe A, en later aan etappe B is begonnen dan 10:12 uur, dient de equipe nog steeds om 11:12 klaar te zijn met etappe B.
6.7 Aanrijrichting
Bij sommige controles kan de juiste aanrijrichting worden gecontroleerd. Daarbij gaat het om de daadwerkelijke richting waaruit de équipe is gekomen, i.e. het volgen van de juiste route; te laat remmen bij de controle en vervolgens achter uit rijden zijn niet vaninvloed op het bepalen van de juiste aanrijrichting, mits e.e.a. plaatsvindt in het zicht van de officials van de desbetreffende controle.
6.8 Noodenvelop
Een noodenvelop bevat informatie over de locatie van het eindpunt van de etappe, in geval een equipe is verdwaald of om andere reden rechtstreeks naar het eindpunt van de etappe wil rijden. Tijdens de rijders briefing wordt gemeld of er noodenveloppen zijn. Niet geopende noodenveloppen dienen na afloop van de rally ingeleverd te worden bij de RC. Het gebruik van een noodenvelop en het dus niet inleveren van een noodenvelop, levert het maximum aantal strafpunten voor de betreffende etappe op.
7 KLASSEMENT
7.1 Strafpunten
Gedurende de rally zullen strafpunten worden gegeven aan equip
es die afwijken van de instructies in het routeboek. De winnaar van een klassement is de equipe met het laagste aantal strafpunten.
7.2 Sancties
Overtreding + Sanctie Niet betalen van het inschrijfgeld voor of op de datum die ligt 14 dagen voor de datum van de Rally (datum van ontvangst)
--
> Start geweigerd
Elke minuut te vroeg bij een controlepost met tijdcontrole
--
> 20 strafpunten met een maximum van 300
Elke minuut te laat bij een controlepost met tijdcontrole
--
> 10 strafpunten met een maximum van 300
Niet aandoen van een controlepost
--
>300 strafpunten
Aandoen van een controlepost buiten de maximaal toegestane tijdoverschrijding
-> 300 strafpunten
Ontbreken op de controlekaart van een juist antwoord op een gestelde
vraag in het routeboek of een stempel van CP of OSP
--
> 100 strafpunten
Niet of foutief noteren van een letter van een bordje langs de route
--
> 50 strafpunten
Manipulatie van de controlekaart
--
> 300 strafpunten t/m uitsluiting
Verkeerde aanrijrichting bij een controlepost
--
> 100 strafpunten
Iedere seconde boven of onder de ideale tijd in een regelmatigheidsetappe
--
> 1 strafpunt met een maximum van 300
Te veel afgelegde kilometers in een punten op de kaart etappe
--
> 15 strafpunten per kilometer met een maximum van 300
Niet ingeleverde noodenvelop bij finish
--
> 300 strafpunten
Gevaarlijk rijgedrag
--
> Minimaal 100 strafpunten t/m uitsluiting
Overtreding van de verkeersregels
--
> Minimaal 100 strafpunten t/m uitsluiting
Onsportief gedrag
--
> Minimaal 100 strafpunten t/m uitsluiting
Niet opvolgen van de aanwijzingen van de organisatie
--
> Minimaal 100 strafpunten t/m uitsluiting
Sabotage parcours, materialen, instructies en aanwijzingen
RC
--
> Uitsluiting
Sabotage deelnamekansen mede Rally deelnemers
--
> Uitsluiting
7.3 Protest
Na toewijzing van sancties zal geen enkel protest van deelnemende équipes door de RC
in behandeling worden genomen. Wel zal de RC zich inspannen om de deelnemers van de gevraagde tekst en uitleg te voorzien, en daarnaar eventueel te handelen, behoudens waar het gaat om situaties tijdens de rit waar strafpunt en in het geding kunnen zijn, dan wel andere deelnemers bevoor- of benadeeld kunnen worden.
8 OVERIGE BEPALINGEN
8.1 Verzekeringspremie
Het inschrijfgeld omvat niet de premie voor de specifieke verzekering voor deelname aan de Stars & Cars Rally. De deelnemers zijn verplicht zeker te stellen dat hun huidige verzekering deze deelname dekt, dan wel een aanvullende verzekering af te sluiten ter dekking van de wettelijke aansprakelijkheid van de inschrijver en/of deelnemende équipe jegens derden, als aanvulling op de door de inschrijver en/of deelnemende équipe t.b.v. zijn automobiel gesloten WA-verzekering.
8.2 Vrijwaring
Leden van een équipe zijn verplicht voor de start een verklaring te tekenen met de volgende tekst:
Noch de Stars & Cars Rally Commissie, noch de officials van de Stars & Cars Rally zijn tegenover de équipe aansprakelijk voor welke schade dan ook die met betrekking tot hun deelname aan de Stars & Cars Rally zou kunnen ontstaan. De leden van de équipe vrijwaren de Stars & Cars Rally Commissie en de officials van de Stars & Cars Rally tegen alle schade en aansprakelijkheid jegens derden die met betrekking tot hun deelname aan
de Stars & Cars Rally zou kunnen ontstaan.
8.3 Slotartikel
In alle gevallen waarin dit algemeen reglement niet voorziet beslist de RC.
Wij maken gebruik van cookies.